20. 9. 2018, 9:45

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Jak chce Ministerstvo dopravy "převést" nechtěné lokální tratě na nové "nabyvatele"


V pátek 25.11.2011 byl zadán do připomínkového řízení materiál ministra Pavla Dobeše, který by, pokud by jej vláda schválila v předloženém znění, vedl k praktické likvidaci více než čtvrtiny železniční sítě v České republice. UVEDENÝ MATERIÁL JE DOSTUPNÝ ZDE2. 12. 2011

Předně je nutno si uvědomit, že se jedná o nelegislativní návrh pro jednání vlády, tj. čili nejde o legislativní proces v klasickém slova smyslu. Nejde o návrh zákona, případně novelu zákonů. To znamená, že návrh nebude vůbec projednáván v Parlamentu, ale jedná se o nařízení vlády. Pokud tedy vláda vysloví souhlas s navrženým usnesením, je de facto hotovo.

Zarážející jsou především tyto aspekty:

 • Netransparentnost: Připomínkové řízení není dohledatelné ve veřejné části systému e‑Klep
 • Opomenutí krajů a obcí jako připomínkových míst (Asociace krajů, Svaz měst a obcí, sdružení místních samospráv, apod.)
 • Nezvykle krátká lhůta: 25.11. - 9.12.2011

Účelově ovšem není nijak vyčísleno, že tyto tratě vzhledem k celkovému objemu financí představují i zanedbatelné náklady. Jejich zrušení naprosto neřeší problém podudržovanosti české železniční sítě nehledě na to, že stát se může těchto tratí zbavit, aniž by je rušil, což autor hned v úvodu ani nezmiňuje. Je zřejmé, že prvořadým zájmem je rušení tratí, teprve druhořadé jsou případné úspory.

"Identifikace" tratí k rušení vypadala v praxi tak, že kraje byly do rušení objednávky vlaků tlačeny ze strany ministerstva metodami mafiánského typu, např. "jestli chcete nové soupravy, potom musíte neobjednat dopravu na trati XY".

Nabízí se několik možností, jak na prodeji dráhy vydělat:

 • Koupit trať kvůli pozemkům: Sám o sobě je drážní pozemek úzký a dlouhů, avšak jeho nabytí může otevřít cestu ke scelení jiných pozemků s "developerským" potenciálem.
 • Koupit trať kvůli šrotu: Samy o sobě kolejnice představují značnou hmotnost a pokud se k tomu ještě "přišrotuje" nějaký ten ocelový most, je velmi slušný "vývar" zajištěn. Vlastnická společnost po vytěžení materiálu může být v klidu zkrachována a kontaminované podloží a dřevěné impregnované pražce coby nebezpečný odpad tak zůstanou na krku stát resp. obcím.
 • Rádoby rekultivace: Velmi snadná cesta k výdělku. Např. "rekultivace" železničních zářezů zavezením stavebním odpadem. Uložení jednoho kubického metru stavebního odpadu stojí řádově několik set Kč, vhodně trasovaná dráha v terénu může mít objem zářezů řádově několik set tisíc kubických metrů. Příjezd je zajištěn snadno a rychle po štěrkovém podkladu zrušené koleje, tj. po vlastním pozemku.

Žádný subjekt, který bude mít zájem o regulérní železniční provoz, nemůže nikdy finančně přeplatit spekulanty, kteří budou kupovat dráhy k výše popsanému účelu. Je to praktický konec nadějí na to, že by si dráhu koupil kdokoliv jiný než spekulanti se šrotem, pozemky nebo s odpadem, ideálně se vším dohromady.

Stát vlastní dopravní infrastrukturu za účelem služby občanům. Pokud stát neumí nebo nechce s infrastrukturou hospodařit tak, aby dále sloužila svému účelu, tak tím nevzniká právo se zbytky této dopravní infrastruktury doslova šmelit.

Státu nestačí likvidovat nepravidelně provozované tratě, ale nově hodlá zlikvidovat i tratě sloužící jen nákladní dopravě. Doslova gaunerským způsobem je vyloučena možnost, že by si někdo vzal trať do symbolického nájmu a zajišťoval na ní provoz ve vlastní režii a na vlastní náklady (tj. stát by taková trať nestála vůbec nic a zůstala by jeho vlastnictvím). Tím by totiž mohlo dojít k tomu, že by dráha přežila. Cílem je vyměřit likvidační výši nájmu ze strany SŽDC, s. o., kterou zjevně žádný dopravce nemůže zaplatit. Již dnes jsou jako náklady na údržbu tratí vykazovány řádově milionové částky, přičemž reálná hodnota provedené "údržby" dosahuje pouhých zlomků těchto hodnot. Ministerstvo dopravy navrhuje převést tratě využívané jen nákladní dopravou z kategorie regionální nebo celostátní dráhy do kategorie "vlečka". Takto "zvlečkizovanou" dráhu pak může SŽDC nebo jiný vlastník kdykoliv zrušit bez správního řízení a tedy bez účasti dotčených subjektů (obcí, krajů apod.). Jde současně o zásadní nepochopení definice dráhy regionální a vlečky v zákoně o drahách ze strany předkladatele materiálu.

Je až absurdní, že zatímco v úvodu je konstatováno, že: "dopravce by hradil veškeré náklady spojené s provozováním dráhy", tak jedním dechem je v další kapitole totéž popřeno slovy: "stěží lze předpokládat, že by se našel nájemce, který by nabídl nájemné v takové výši, které by pokrylo náklady na provádění údržby, opravy popř. investic do konkrétní dráhy."

Mezi pojmem "dopravce" a "nájemce" prakticky není rozdíl, protože lze očekávat, že do nájmu by si trať mohl vzít právě ten subjekt, který by ji využíval k dopravě, tj. "dopravce". I kdyby šlo formálně o dva subjekty, stejně by byl finančním břemenem zatížený v konečném důsledku ten, kdo by dráhu využíval jako zákazník, protože "dopravce" by musel zmíněnou cenu za služby SŽDC promítnout do ceny přepravovaného zboží a vyplácet ji SŽDC buď přímo nebo přes "nájemce" dráhy. Je tím prakticky potvrzena pravdivost předchozího komentáře.

Pominutí obcí - popření dikce zákona o drahách: Základní dopravní obslužnost musí podle ministerstva objednat buď Ministerstvo dopravy nebo kraj. Obce nejsou podle českých právních norem přímo objednavatelem. Poptávku po dopravní obslužnosti má mezi obcemi a svazky obcí zjistit kraj a na základě toho ji objednat. §3 – citace: Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Obec může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj územní obvod, pokud je to potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a obcí, které mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.

Nutno si položit následující otázky:

 • Proč, pokud zajišťují služby ve veřejném zájmu, např. pro turisty
 • Co je dopravní obslužnost? Naprosto otevřená výzva k diskriminaci, i obce jsou veřejnoprávní subjekt!
 • Proč, když i obce mají mandát od voličů?

SŽDC se asi opírá o §39 a §39b Zákona o drahách. Jen nepostřehli, že tato ustanovení byla novelou č.194/2010 derogována.

Toto je otevřená deklarace zájmu o likvidaci i těch tratí, které jsou zatížené velmi silným víkendovým turistickým provozem, jako např. horská trať do Moldavy s objemem přepravy stovek či dokonce přes tisíc cestujících během víkendů.

Dokument zcela pregnantně definuje zájem na úplnou likvidaci cca třetiny regionálních drah v ČR a to kombinací diskriminačních opatření, kdy státní subjekt SŽDC:

 • Sám dráhu provozovat nebude
 • Prodat dráhu může pouze za sumu, kterou je pro jakéhokoliv seriózního dopravce nebo obec nemožné zaplatit
 • Provozovat dráhu může pouze SŽDC jako vlečku na účet dopravce, přičemž se otevřeně počítá s tím, že výše tohoto účtu bude taková, že se ji žádnému subjektu nevyplatí investovat
 • Provozovat dráhu sám na vlastní účet za symbolický nájem si žádný subjekt nemůže dovolit, protože mu to pravidla neumožní
 • Kdyby náhodou objednával dopravu na odkoupené dráze někdo jiný než kraje a stát, bude otevřeně diskriminován tím, že na rozdíl od státního podniku SŽDC nemá nárok na žádné dotace. Podmínka alespoň dvou vlaků denně je další otevřenou diskriminací, protože dráhy, kde jsou objednávány alespoň 2 vlaky denně, nenabízí stát vůbec k prodeji. K prodeji jsou tak k dispozici pouze tratě, kde je předem možnost dotací vyloučena.

ZÁVĚREM:

Prodej je za odhadní cenu, metodika odhadu není specifikována a současně není řečeno, že součástí prodeje a odhadní ceny je věcné břemeno udržení liniové stavby (případně veřejné dopravy) pro nabyvatele. Dále je jasně uvedeno, že se neuvažuje resp. je jasně odmítána pro celky nižší než kraj (tj. obce a jejich svazky, jiné subjekty) závazná garance participace státu na nákladech provozu dopravní cesty i za situace, že by tato závazná garance a částka byla nižší, než jakou stát poskytuje na úhradu ztráty u železniční sítě, která jemu nadále patří. Vzhledem k tomu, že dopravní obslužnost veřejnou železniční dopravou se nedá realizovat bez dotace - a co dnes je schopno fungovat bez dotací, že? - a zde s dotací na infrastrukturu stát nepočítá a nepočítá ani s břemenem udržení liniové stavby případně provozu železniční cesty je zcela jasné, že cílem je pouze likvidace regionální železniční sítě.

Nejlepší ekonomickou nabídku odkupu může dát pouze nabyvatel, který nepočítá se zachováním železniční dopravní cesty, ale předpokládá využití liniové stavby k jiným, jednoznačně vysoce ziskovým, účelům, tedy účelům jednoznačně nedopravním. Současně tento postup zamezí prodeji těchto liniových staveb k provozování železnice, neboť za stávajících podmínek nelze železniční cestu provozovat.

Účelem je dráhy cíleně zlikvidovat a veřejné prostředky investovat pouze do případné likvidace dopravní cesty a sanace ekologické zátěže.

Navržený materiál svědčí o naprostém úpadku státní správy (předkladatelem je Ministerstvo dopravy), neznalosti zákonů ze strany autorů a účelovosti, která, pokud by byla dovedena do stavu realizace, by mohla naplňovat skutkovou podstatu několika trestných činů.

Je také dobré uvědomit si stav, kdy jedna složka veřejné moci (stát) něco, co neumí nebo spíše nechce využívat (lokální železnice), odmítá převést zdarma (s věcným břemenem zachování například) na jiné složky státní správy (kraje a obce například), které by zájem dráhy provozovat mít mohly. Je jasné, že malé obce diskriminované ekonomicky proti velkým městům jak finančně (rozpočtové určení daní) tak poskytovanými službami (rušení dopravní obslužnosti, nemocnic, škol a dalších institucí dotovaných z center + vymírání místního průmyslu a soustřeďování zbytků ekonomické síly do center) na nákup tratí nemají a nikdy mít nebudou.


 
Datum: 2. 12. 2011, Autor: Pavel Prchal
Přečteno: 16017x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

27. 1. 2012 rpgxhsh LNQVoeEsWWbdTRk
10. 12. 2011 stawa rychle zpravy
5. 12. 2011 Pepa Nuselský názor
3. 12. 2011 tloudev casu je malo - jak lze klast odpor?
2. 12. 2011 Jakub Koláček Poděkování
3. 12. 2011 Esto Re: Poděkování
3. 12. 2011 Jakub Koláček Re: Re: Poděkování
3. 12. 2011 ondra.kl Re: Re: Re: Poděkování
3. 12. 2011 tloudev Re: Re: Re: Re: Poděkování
2. 12. 2011 Pavel Prchal Odkaz
2. 12. 2011 lojza Nefunkční odkaz
2. 12. 2011 Brooch Re: Nefunkční odkaz

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1354)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 93967
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33611
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5787
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Kauzy
články v rubrice

27. 5. 2013 | 2086
Zaměstnávají České dráhy sebevražedné manažery?
26. 2. 2013 | 493
České dráhy ničí lokálky i sebe s pomocí České televize
26. 12. 2012 | 175
Co dělat, když vás policie na demonstraci šikanuje?
10. 12. 2012 | 422
Ministerstvo dopravy ohrožuje životy cestujících
3. 12. 2012 | 2135
Pardubice: Smrt v policejní cele
26. 11. 2012 | 340
Policejní brutalita na Václavském náměstí: Rozhovor s napadenou vlajkonoškou
22. 11. 2012 | 253
Česká televize ničí železnici neobjektivním zpravodajstvím
11. 10. 2012 | 206
Jak Jihomoravský kraj ničí lokálky
2. 10. 2012 | 2965
Pardubický kraj + opuštěné lokálky = sabotáž jízdních řádů + zfušovaná data = netransparentnost + ignorace připomínek
3. 5. 2012 | 348
Regionální železniční doprava - mýty a skutečnost
23. 2. 2012 | 137
Kdo hacknul databázi ODS? Anonymous nebo Parlamentní listy?
22. 1. 2012 | 864
Likvidace trati č. 257 Mutěnice-Kyjov
20. 1. 2012 | 255
The Pirate Bay k SOPA: Hollywood začínal jako piráti, teď není potřeba!
19. 1. 2012 | 259
Proč pražský magistrát lže?
16. 1. 2012 | 4791
Cestování v čase na pražském magistrátu
12. 1. 2012 | 7965
Šéf IT na magistrátě byl znám dopředu
12. 1. 2012 | 125
IT na magistrátu – čelem proti zdi
9. 1. 2012 | 222
Ministr Drábek začal trestat malé ryby
7. 1. 2012 | 152
Proxio: další ražba tunelu a vzpoura úředníka
5. 1. 2012 | 308653
Rozloučení s lokálkami Pardubického kraje
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 93967
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33611
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5787
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.